prethodna
Nova godina u Veneciji - 5 dana, 2 noćenja
Nova godina u Veneciji - 5 dana, 2 noćenja
sledeća
Venecija - 3 dana, bez noćenja
Venecija - 3 dana, bez noćenja
Sve ponude za doček Nove 2019. godine u Beogradu možete videti prateći link:
Nova godina Beograd

Arhiva: Nova godina Venecija / Lido di Jesolo

Nova godina Venecija / Lido di Jesolo - Novogodišnja putovanja
Nova godina 2017. - Venecija / Lido di Jesolo
Nova godina 2017. - Venecija / Lido di Jesolo
Nova godina 2017. - Venecija / Lido di Jesolo
Nova godina 2017. - Venecija / Lido di Jesolo
Nova godina 2017. - Venecija / Lido di Jesolo
Nova godina 2017. - Venecija / Lido di Jesolo
Nova godina 2017. - Venecija / Lido di Jesolo
Nova godina 2017. - Venecija / Lido di Jesolo
Nova godina 2017. - Venecija / Lido di Jesolo
Nova godina 2017. - Venecija / Lido di Jesolo
Nova godina 2017. - Venecija / Lido di Jesolo
Nova godina 2017. - Venecija / Lido di Jesolo
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
Nova godina 2017. - Venecija / Lido di Jesolo
Paket aranžman, prevoz I smeštaj

Fakultativno: Treviso – Verona – Trst – Palmanova

Termin polaska: 29.12.2016.
Troškovi rezervacije 300,00 din
Venecija, Kraljica Jadrana, Nevesta mora, Grad mostova, Grad vode je izgrađena na 118 malih ostrva u laguni, sa kanalima umesto ulica, nizom crkava i raskošnih palata i iako danas predstavlja jedinstven urbani sklop - svaki njen kutak priča priču davnih vremena moći i bogatstva. Ovo je grad zaljubljenika u umetnost i lepotu, ona je grad romantičara.

Program putovanja:
1. Dan putovanje (29.12. Četvrtak): Beograd - Trst Sastanak grupe u 21.30h časova na autobuskoj stanici Lasta (Železnička bb, u neposrednoj blizini glavne autobuske stanice). Predvidjeno vreme polaska sa lastinog dolaznog perona u 22.00 h. Vožnja autobusom kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja.
2. Dan (30.12. Petak): Trst - Lido Di Jesolo (okolina) Dolazak u Trst u prepodnevnim satima. Odlazak na informativno razgledanje grada - pešačka tura (Ponte Roso, San Antonio Nuovo, srpska crkva Sv. Spiridona, trg ujedinjenja Italije…). Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Sastanak grupe na dogovorenom mestu u podnevnim satima i odlazak u jedan od poznatijih šoping centara u Evropi - Palmanova. U poslepodnevnim časovima nastavak putovanja i smeštaj u hotel u okolini Lido di Jesolo. noćenje.
3. Dan (31.12. Subota): Lido Di Jesolo (okolina) - Venecija - Lido Di Jesolo (okolina) doručak. Slobodno vreme za individulane aktivnosti ili fakultativni izlet za Veneciju - (odlazak do luke Punta Sabioni i vožnja brodom do trga Sv. Marka (uz doplatu). Razgledanje grada pešice: trg Sv. Marka, Bazilika, Duždeva Palata, most Rialto, most Uzdisaja, …). Slobodno vreme za individualne aktivnosti I individualni doček Nove Godine. Srećna Nova godina.U dogovoreno vreme sastanak sa vodičem na venecijanskoj rivi. Povratak u hotel. Nocenje.
4. Dan (01.01. Subota): Lido Di Jesolo (okolina) Treviso-Verona-Lido Di Jesolo (okolina) doručak. Napuštanje hotela posle doručka. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni izlet za Treviso i Veronu: katedrala Duomo, Palazzio dei Trecento, ulica Calmaggiore, u Trevisu i grad Romea i Julije: Trg Bra, Arena, Gospodski trg, palata i grobnica porodice Skalideri, Romeova kuća, Julijin balkon... Polazak za Beograd u poslepodnevnim satima. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku.
5. Dan putovanje (02.02. Nedelja): Beograd očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 08.00.časova (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

Cena:
Hotel Primhotel 3*, Oderzo, 105 eur.

Deca od 0-12 godina u pratnji dve punoplatežne osobe ostvaruju popust od 10% na cenu aranžmana.
Rezervacija 1/1 soba je isključivo na upit uz doplatu od 49 eur.

Fakultativni izleti:
- Venecija - povratna karta (20eur),
- Treviso i Verona - (20 eur) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike,
Neophodan minimum od 30 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino - partnera, koju putnici nisu u obavezi da prihvate. Organizator izleta (ino partnera - Turismo Italia) zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.

Aranžman obuhvata: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, razgledanja prema programu putovanja, dva noćenje sa doručkom u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* u Lido Di Jesolu ili okolini, usluge vodiča - pratioca za vreme trajanja aranžmana prema programu, troškove organizacije putovanja.

Aranžman ne obuhvata: Individualne troškove, međunarodno putno osiguranje, obaveznu gradsku komunalnu taksu za hotele u Lidu di Jesolu i okolinu) za hotele sa 3* - 1.80 eur dnevno po osobi i plaća se na recepciji hotela, ekstra hotelske troškove i troškove fakultativnih izleta, koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta, inostranom agencijom, Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner Turismo Italia by Poni Exprees, Via Berma 9/c, Miramare de Rimini, Italia.

Polazak autobusa iz Novog Sada datuma navedenog u programu putovanja. Povratak poslednjeg dana oko 09h.
Mesto polaska: Novi Sad - železnička stanica, vreme polaska 20h, minimum 25 putnika, doplata 1000,00 din.

Uslovi plaćanja: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke banke Intesa za efektivu, na dan uplate.

Način plaćanja: Prilikom rezervacije plaća se 49 eur po osobi, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 25 dana pre početka aranžmana ili u 3 jednake mesečne rate prilikom rezervacije - čekovima građana, bez kamate. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

Osiguranje: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), u agenciji u iznosu 560 din sa osiguranom sumom do 25.000 eur, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja)

Napomena: Obaveštavaju se putnici, s obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja I za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.
Napomene u slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.
Za ovaj program ne postoji mogucnost koriscenja sopstvenog prevoza.
Upozorenje: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.
Važno: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu Tax free, pa Vas molimo da to imate u vidu.
- Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje Eu (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije Eu u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Eu.
- Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,..... ne rade.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate, ne mogu biti relevantne.
- Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na štaagencija ne može imati uticaja. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
- Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava naročito dečijih.
- Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije Organizator, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja - Uniqua osiguranja.
- Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 putnika, u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
- Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije.
* za sve informacije pozovite se na www.novagodina.co.rs
+381 11 322 21 34
+381 11 334 77 08
+381 11 334 76 25
Terazije 3, Beograd

agencija@mladostturist.rs
,
Beograd,
Srbija (RS)